<meta name="keywords" content="必胜时时彩开户,keywords" /> 28课:单片机音乐法式模范设计 联系我们

28课:单片机音乐法式模范模范设计

应用单片机(或单板机)奏乐年夜概是无线电喜欢者感兴趣的效果之一。本文从单片机的基本发间实验出发,谈谈音乐法式模范模范的设计原理,并给出详细实例,以供参考。

单片机的基本发音实验

我们知道,声响的频谱规模约在几十到几千赫兹,若能应用法式模范模范来控制单处机某个口线的“高”电平或低电平,则在该口线上便可以发生一定频率的矩形波,接上喇叭便可以收回一定频率的声响,若再应用延时法式模范模范控制“高”“低”电平的一连时间,便可以改变输入频率,从而改变声调。

例如,要发生200HZ的音频旌旗暗记,按图1接入喇叭(若属暂时实验,也可将喇叭直接接在P1口线上),实验法式模范模范为:

其中子法式模范模范DEL为延时子法式模范模范,当R3为1时,延不时间约为20us,R3中存放延经常数,对200HZ音频,其周期为1/200秒,即5ms。这样,当P1.4的高电平或低电平的一连时间为2.5ms,即R3的时间常数取2500/20=125(7DH)时,便可以收回200HZ的声调。将上述法式模范模范键入学习机,并一连修改R3的常数能以为声调的变换。乐曲中,每音符对应着一定的频率,表1给出C调时各音符频率及其对应的时间常数。读者能凭证表1所供应的常数,将其16进制代码送入R3,重复演习体会。凭证表1能奏出音符。仅这还不够,要准确奏出一首曲子,必须准确地控制乐曲节奏,即一音符的一连时间。

音符的节奏我们能用准时器T0来控制,送入纷歧样的初值,便可以发生纷歧样的准不时间。便如某歌曲的节奏为每分钟94拍,即一拍为0.64秒。其它节奏与时间的对应关系见表2。

但时,由于T0的最年夜准不时间只能为131毫秒,是以弗成能直接用改变T0的时间初值来完成纷歧样节奏。我们能用T0来发生10毫秒的时间基准,然后设置一其中止计数器,经由历程分辨中止计数器的值来控制节奏时间的是非。表2中也给出了种种节奏所对应的时间常数。例如对1/4拍音符,准不时间为0.16秒,对应的时间常数为16(即10H);对3拍音符,准不时间为1.92秒,对应时间长数为192(即C0H)。

我们将每音符的时间常数和其对应的节奏常数作为一组,顺序次将乐曲中的一切常数排列成一个表,然后由查表法式模范模范按序取出,发生音符并控制节奏,便可以完成演奏效果。此外,阻拦符和体止符能划分用代码00H和FFH来体现,若查表效果为00H,则体现曲子终了;若查表效果为FFH,则发生对应的停留效果。为了产内行弹的节奏感,在某些音符(例如两个类似音符)音拔出一个时间单元的频率略有纷歧样的音符。

下面给出法式模范模范序清单,可直接在TD-III型学习机上演奏,对其它纷歧样型号的学习机,只需对应地改变一下地址便可。本法式模范模范演奏的是夷易近歌“八月桂花各处开”,C调,节奏为94拍/分。读者也能自行找出一首歌,按表1和表2给定的常数,将乐曲翻译成码表输入机械,而法式模范模范稳固。本实验措施轻盈,纵然不懂音乐的人,将一首生疏的曲子翻译成代码也是易事,和着机械的演奏学唱一首歌曲,其兴趣无限。

法式模范模范清单(略,请参看源法式模范模范的诠释)。

法式模范模范框图如图2所示。


<单片机音乐法式模范模范的设计图>

本课由必胜时时彩开户-金盾时时彩-ba娱乐时时彩平台供应,有用果指出.

硬件毗连诠释:

随便找一个仿真机或许甚么单片机实验板,只需能使命的就行,将法式模范模范输入,运转,然后找个音箱(你盘算机旁边应当就有一对吧)拨出插头,插头的前端接在P1。0上,前脸部门找根线接单片机的地,就应当有声了,然后怎样刷新硬件毗连就是你的事了。。。。

音乐法式模范模范汇编代码代码1 -------------Voice.asm--------------------------

        ORG     0000H
        LJMP    START
        ORG     000BH
        INC     20H     ;中止服务,中止计数器加1
        MOV     TH0,#0D8H
        MOV     TL0,#0EFH  ;12M晶振,组成10毫秒中止
        RETI
START: 
        MOV     SP,#50H
        MOV     TH0,#0D8H
        MOV     TL0,#0EFH
        MOV     TMOD,#01H
        MOV     IE,#82H
MUSIC0:
        NOP
        MOV     DPTR,#DAT      ;表头地址送DPTR
        MOV     20H,#00H        ;中止计数器清0
        MOV     B,#00H          ;表序号清0
MUSIC1:
        NOP
        CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR       ;查表取代码
        JZ      END0     ;是00H,则阻拦
        CJNE    A,#0FFH,MUSIC5
        LJMP    MUSIC3
MUSIC5:
        NOP
        MOV     R6,A
        INC     DPTR
        MOV     A,B
        MOVC    A,@A+DPTR       ;取节奏代码送R7
        MOV     R7,A
        SETB    TR0             ;启动计数
MUSIC2:
        NOP
        CPL     P1.0
        MOV     A,R6
        MOV     R3,A
        LCALL   DEL
        MOV     A,R7
        CJNE    A,20H,MUSIC2    ;中止计数器(20H)=R7否?
                                ;不等,则一连循环
        MOV     20H,#00H        ;即是,则取下一代码
        INC     DPTR
;        INC     B
        LJMP    MUSIC1
MUSIC3:
        NOP
        CLR     TR0     ;阻拦100毫秒
        MOV     R2,#0DH
MUSIC4:
        NOP
        MOV     R3,#0FFH
        LCALL   DEL
        DJNZ    R2,MUSIC4
        INC     DPTR
        LJMP    MUSIC1
END0:
        NOP
        MOV     R2,#64H ;歌曲阻拦,延时1秒后一连
MUSIC6:
        MOV     R3,#00H
        LCALL   DEL
        DJNZ    R2,MUSIC6
        LJMP    MUSIC0
DEL:
        NOP
DEL3:                 
        MOV     R4,#02H
DEL4:  
        NOP
        DJNZ    R4,DEL4
        NOP
        DJNZ    R3,DEL3
        RET
        NOP
DAT:
 db 26h,20h,20h,20h,20h,20h,26h,10h,20h,10h,20h,80h,26h,20h,30h,20h
 db 30h,20h,39h,10h,30h,10h,30h,80h,26h,20h,20h,20h,20h,20h,1ch,20h
 db 20h,80h,2bh,20h,26h,20h,20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,80h,26h,20h
 db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,60h,40h,10h,39h,10h,26h,20h
 db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,80h,26h,20h,2bh,10h,2bh,10h
 db 2bh,20h,30h,10h,39h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,20h
 db 20h,10h,20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,18h,20h,18h,20h,26h,20h
 db 20h,20h,20h,40h,26h,20h,2bh,20h,30h,20h,30h,20h,1ch,20h,20h,20h
 db 20h,80h,1ch,20h,1ch,20h,1ch,20h,30h,20h,30h,60h,39h,10h,30h,10h
 db 20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,10h,26h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,80h
 db 18h,20h,18h,20h,26h,20h,20h,20h,20h,60h,26h,10h,2bh,20h,30h,20h
 db 30h,20h,1ch,20h,20h,20h,20h,80h,26h,20h,30h,10h,30h,10h,30h,20h
 db 39h,20h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,10h,40h,10h,20h,10h
 db 20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,00H

END

音乐法式模范模范汇编代码代码2 -------------Voice1.asm--------------------------

;效果    '八月桂花喷喷鼻'发声法式模范模范       
;摘要    详见'无线电'92年3期
;作者    周振安
  ORG     0000H
        LJMP    START
        ORG     000BH
        INC     20H     ;中止服务,中止计数器加1
        MOV     TH0,#0D8H
        MOV     TL0,#0EFH  ;12M晶振,组成10毫秒中止
        RETI
START: 
        MOV     SP,#50H
        MOV     TH0,#0D8H
        MOV     TL0,#0EFH
        MOV     TMOD,#01H
        MOV     IE,#82H
MUSIC0:
        NOP
        MOV     DPTR,#DAT      ;表头地址送DPTR
        MOV     20H,#00H        ;中止计数器清0
        MOV     B,#00H          ;表序号清0
MUSIC1:
        NOP
        CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR       ;查表取代码
        JZ      END0     ;是00H,则阻拦
        CJNE    A,#0FFH,MUSIC5
        LJMP    MUSIC3
MUSIC5:
        NOP
        MOV     R6,A
        INC     DPTR
        MOV     A,B
        MOVC    A,@A+DPTR       ;取节奏代码送R7
        MOV     R7,A
        SETB    TR0             ;启动计数
MUSIC2:
        NOP
        CPL     P1.0
        MOV     A,R6
        MOV     R3,A
        LCALL   DEL
        MOV     A,R7
        CJNE    A,20H,MUSIC2    ;中止计数器(20H)=R7否?
                                ;不等,则一连循环
        MOV     20H,#00H        ;即是,则取下一代码
        INC     DPTR
;        INC     B
        LJMP    MUSIC1
MUSIC3:
        NOP
        CLR     TR0     ;阻拦100毫秒
        MOV     R2,#0DH
MUSIC4:
        NOP
        MOV     R3,#0FFH
        LCALL   DEL
        DJNZ    R2,MUSIC4
        INC     DPTR
        LJMP    MUSIC1
END0:
        NOP
        MOV     R2,#64H ;歌曲阻拦,延时1秒后一连
MUSIC6:
        MOV     R3,#00H
        LCALL   DEL
        DJNZ    R2,MUSIC6
        LJMP    MUSIC0
DEL:
        NOP
DEL3:                 
        MOV     R4,#02H
DEL4:  
        NOP
        DJNZ    R4,DEL4
        NOP
        DJNZ    R3,DEL3
        RET
        NOP
DAT:  
        DB      18H,     30H,     1CH,     10H
        DB      20H,     40H,     1CH,     10H    
        DB      18H,     10H,     20H,     10H
        DB      1CH,     10H,     18H,     40H
        DB      1CH,     20H,     20H,     20H
        DB      1CH,     20H,     18H,     20H    
        DB      20H,     80H,     0FFH,    20H
        DB      30H,     1CH,     10H  ,   18H
        DB      20H,     15H,     20H ,    1CH
        DB      20H,     20H,     20H ,    26H
        DB      40H,     20H ,    20H ,    2BH
        DB      20H,     26H,     20H ,    20H    
        DB      20H,     30H ,    80H ,    0FFH
        DB      20H,     20H,     1CH ,    10H
        DB      18H,     10H,     20H ,    20H
        DB      26H,     20H ,    2BH ,    20H
        DB      30H,     20H ,    2BH ,    40H
        DB      20H,     20H  ,   1CH  ,   10H
        DB      18H,     10H,     20H,     20H
        DB      26H,     20H ,    2BH,     20H
        DB      30H,     20H,     2BH ,    40H
        DB      20H,     30H,     1CH ,    10H
        DB      18H,     20H ,    15H ,    20H
        DB      1CH,     20H ,    20H ,    20H
        DB      26H,     40H,     20H ,    20H    
        DB      2BH,     20H,     26H ,    20H    
        DB      20H,     20H,     30H ,    80H
        DB      20H,     30H,     1CH ,    10H
        DB      20H,     10H,     1CH ,    10H
        DB      20H,     20H,     26H  ,   20H
        DB      2BH,     20H,     30H  ,   20H
        DB      2BH,     40H,     20H   ,  15H
        DB      1FH,     05H,     20H    , 10H
        DB      1CH,     10H,     20H ,    20H
        DB      26H,     20H,     2BH ,    20H
        DB      30H,     20H,     2BH ,    40H
        DB      20H,     30H,     1CH  ,   10H
        DB      18H,     20H ,    15H  ,   20H
        DB      1CH,     20H ,    20H  ,   20H
        DB      26H,     40H,     20H  ,   20H
        DB      2BH,     20H,     26H   ,  20H
        DB      20H,     20H,     30H,     30H     
        DB      20H,     30H,     1CH,     10H
        DB      18H,     40H,     1CH,     20H
        DB      20H,     20H,     26H,     40H
        DB      13H,     60H,     18H ,    20H
        DB      15H,     40H,     13H ,    40H
        DB      18H,     80H,     00H
end